EI SERIES
SKU : EI SERIES
 

Technical Specifications:

  Set No   Set Range   Quantity
EI-0   0.011 - 0.060" 50
EI-0   0.011 - 0.060" 50
EI-1   0.061 - 0.250" 190
EI-1  ㊀ 0.061 - 0.250"  190
EI-2A 0.251 - 0.390" 140
EI-2A㊀ 0.251 - 0.390" 140
EI-2B 0.391 - 0.500" 110
EI-2B㊀ 0.391 - 0.500" 110

DOWNLOAD CATALOGS

 

 

 

 

 

Location